Ford

  • 2008
  • Ford E-450
  • Mini Bus Limo
  • ElDorado
  • 95,000 miles
  • 2015
  • Ford E-450
  • Mini Bus Limo
  • Starcraft Bus
  • 65,300 miles
  • 2015
  • Ford F-550
  • Mini Bus Shuttle / Tour
  • Tiffany Coachworks
  • 96,401 miles